DENTAL EXPERTS SRL
Politică de confidențialitate website, 1.0 24.05.2018
1
Politică de confidențialitate website – Website Privacy Policy
Protecția datelor este un aspect deosebit de important pentru noi. Utilizarea paginilor noastre de Internet este posibilă fără indicarea datelor personale, cu toate acestea, dacă cineva dorește să utilizeze servicii noastre prin intermediul site-ului, prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea deveni necesară. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există o bază legală sau un contract pentru o astfel de prelucrare, obținem în general consimțământul persoanei vizate. Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail, adresa IP, locația sau numărul de telefon al persoane vizate, trebuie să se desfășoare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și în conformitate cu protecția datelor specifice fiecărei țări. Prin intermediul acestei politici de confidențialitate a datelor, dorim să vă informăm cu privire la natura, scopul și temeiul prelucrării datelor cu caracter personal și a drepturilor pe care le aveți. În vederea conformării cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), am implementat numeroase măsuri tehnice și organizaționale menite să asigure cea mai completă protecție a datelor personale prelucrate prin intermediul acestui site web. Cu toate acestea, transferul de date prin Internet pot, în principiu, să aibă lacune de securitate, așadar protecția absolută nu poate fi garantată. Din acest motiv, fiecare persoană vizată are libertatea de a ne transfera date cu caracter personal prin mijloace alternative, de ex. prin telefon, în scris etc.
1. Definiții Politica noastră privind protecția datelor folosește termenii utilizați de legiuitorul european pentru adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Dorim ca Politica noastră privind protecția datelor să fie lizibilă și ușoară de înțeles pentru toată lumea. În vederea atingerii acestui obiectiv, vă explicăm mai întâi terminologia utilizată.
În prezenta politică privind protecția datelor, folosim, între altele, următoarele expresii: a) Date personale Datele personale înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este una care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici fizici, fiziologici, genetici, mentali, economici, culturali sau sociali al acelei persoane fizice.
b) Persoana vizată Persoana vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă, ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către operator (data controller) sau persoană împuternicită (data processor).
c) Prelucrarea Prelucrarea este orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează cu date personale sau cu seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu prin mijloace automate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
d) Restricționarea prelucrării Restricționarea prelucrării este selectarea datelor cu caracter personal stocate, în scopul limitării procesării viitoare.
e) Profilarea Profilarea înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau anticipa aspecte privind performanța persoanei fizice la locul de muncă, situația economică, sănătatea,
DENTAL EXPERTS SRL
Politică de confidențialitate website, 1.0 24.05.2018
2
preferințele personale, interese, comportament, locație sau deplasări.
f.) Pseudonimizare
Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele personale nu mai pot fi atribuite unui
anumit subiect de date fără utilizarea unor informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să
fie păstrate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice care să asigure că datele cu caracter
personal nu pot fi atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.
g) Operator sau controlor responsabil de prelucrare
Operatorul sau controlorul responsabil de prelucrare este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau
alt organism care, singură sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter
personal; în cazul în care scopurile și mijloacele unei asemenea prelucrări sunt stabilite de legislația Uniunii sau de
statul membru, operatorul sau criteriile specifice de numire a acestuia pot fi prevăzute de legislația Uniunii sau de
statul membru.
h) Persoana împuternicită – Procesatorul
Persoana împuternicită – Procesatorul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt
organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.
i) Beneficiarul
Beneficiarul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism, căruia i se dezvăluie
datele cu caracter personal, indiferent dacă este vorba despre un terț sau nu. Cu toate acestea, autoritățile publice care
pot primi date cu caracter personal în cadrul unei anchete, în conformitate cu legislația Uniunii sau a statelor membre
nu sunt considerate beneficiari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective trebuie să fie în
conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor în conformitate cu scopurile procesării.
j) Terțe persoane
Poate avea calitatea de terță persoană, o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un organism,
altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită, care, sub directa autoritate a operatorului sau a
persoanei împuternicite, este autorizată să proceseze date cu caracter personal.
k) Consimțământ
Consimțământul persoanei vizate este orice indicație specifică, informată și lipsită de ambiguitate a dorințelor
persoanei vizate prin care acesta, printr-o declarație sau printr-o acțiune clară afirmativă, acceptă prelucrarea datelor
cu caracter personal care îi privesc .
2. Principiile care guvernează politica noastră de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter
personal sunt:
➢ Principiul legalitatii, corectitudinii și transparenței. Aceasta impune ca datele cu caracter personal să fie
prelucrate în mod legal, corect și transparent în raport cu persoanele vizate.
➢ Principiu limitării scopului. Aceasta impune ca datele cu caracter personal trebuie să fie colectate numai
în scopuri specificate, explicite și legitime .
➢ Principiu colectarii minimului de date pentru atingerea scopului pentru care s-a obtinut
consimtamantul . Conform acestui principiu, datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și
limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate.
➢ Principiul mentinerii datelor actualizate asigura că datele cu caracter personal sunt corecte și sunt
actualizate acolo unde este necesar.
➢ Principiul stocării datelor strict pe perioada pentru care s-a obtinut consimtamantul . Aceasta
presupune ca datele cu caracter personal să fie păstrate într-o formă care să permită identificarea persoanelor
vizate cel mult timp necesar pentru prelucrarea datelor.
➢ Principiu asigurarii securitatii adecvate datelor astfel incat acestea sa fie integre, confidentiale si
disponibile.
DENTAL EXPERTS SRL
Politică de confidențialitate website, 1.0 24.05.2018
3
➢ Principiu responsabilitatii , operatorul este responsabil de respectarea principiilor enumerate la articolul 5
alineatul (1) din GDPR și trebuie să fie în măsură să demonstreze respectarea acestora.
3. Numele și adresa operatorului website-ului, în sensul Regulamentului general privind protecția datelor
(GDPR):
DENTAL EXPERTS SRL
Timișoara, Strada Memorandului Nr. 16
Telefon : 0256 275221
Email : info@dentalexperts.ro
Website: www.dentalexperts.ro
4. Numele și adresa DPO-ului:
SUPPORT CONSULTING ZONE S.R.L.
Adresa: Vasile Loichita nr.1-3, C, SAD2, Timișoara
Nr. tel: +4.0356.800.500
Nr. mobil: +4.0745.625.621
E-mail: dpo@scz.ro
Orice persoană vizată se poate adresa DPO-ului în mod direct, oricând, cu întrebări și sugestii referitoare la
protecția datelor.
5. Cookies
Paginile noastre de Internet folosesc cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un sistem
informatic prin intermediul unui browser de Internet. Multe site-uri Internet și servere utilizează cookie-uri. Multe
module cookie conțin un cod așa-numit cookie ID. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune
dintr-un șir de caractere prin care paginile și serverele Internet pot fi atribuite browserului de Internet în care a fost
stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web și serverelor vizitate să diferențieze browserul individual al
subiectului dat de alte browsere de Internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de Internet poate fi
recunoscut și identificat utilizând unicul ID cookie.
Prin utilizarea cookie-urilor, putem oferi utilizatorilor acestui site mai multe servicii ușor de utilizat, care nu ar fi
posibile fără folosirea cookie-urilor.
Prin intermediul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate în funcție de utilizator.
Cookie-urile ne permit, după cum am menționat anterior, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul
acestei recunoașteri este de a ușura utilizarea site-ului nostru web. Utilizatorul site-ului web de ex. nu trebuie să
introducă date de acces de fiecare dată când site-ul este accesat, deoarece acesta este preluat, iar cookie-ul este astfel
stocat în sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături într-un magazin
online. Magazinul online își amintește articolele pe care un client le-a plasat în coșul de cumpărături virtuale prin
intermediul unui modul cookie.
Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice folosirea cookie-urilor de către site-ul nostru web prin
intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet. În plus, cookie-urile deja setate pot fi șterse în orice
moment din browserul de Internet. Acest lucru este posibil în toate browserele de Internet populare. Dacă persoana
vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, nu toate funcțiile site-ului nostru pot fi
utilizate în totalitate.
6. Colectarea datelor și informațiilor generale
Site-ul nostru web colectează o serie de date și informații generale atunci când un utilizator sau un sistem automat
solicită acest lucru. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal server. Colectate pot fi:
(1) tipurile de browser și versiunile utilizate,
(2) sistemul de operare folosit
DENTAL EXPERTS SRL
Politică de confidențialitate website, 1.0 24.05.2018
4
(3) site-ul web de la care ajunge un sistem de acces la site-ul nostru (așa-numitele referre)
(4) data și ora accesării,
(5) adresa de protocol Internet (adresa IP),
(6) furnizorul de servicii Internet al sistemului de acces și
(8) orice alte date similare și informații care pot fi folosite în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre
informatice.
Aceste date și informații generale sunt necesare pentru:
(1) furnizarea corectă a conținutul site-ului,
(2) optimizarea conținutului site-ului;
(3) asigurarea viabilității pe termen lung a sistemelor noastre informatice, și
(4) furnizarea către autorități, a informațiilor necesare pentru anchetă în cazul unui atac cibernetic.
Prin urmare, analizăm în mod anonim date și informații statistice, cu scopul de a spori securitatea datelor și securitatea
noastră și de a asigura un nivel optim de protecție a datelor personale pe care le procesăm. Datele anonime ale fișierelor
jurnalului de server sunt stocate separat de toate datele personale furnizate.
7. Înregistrarea pe site-ul nostru
Persoana vizată are posibilitatea de a se înregistra pe site-ul nostru cu indicația datelor cu caracter personal. Datele cu
caracter personal introduse de persoana vizată sunt colectate și stocate exclusiv pentru scopurile pentru care au fost
colectate. Prin înregistrarea pe site-ul web, se stochează și adresa IP-atribuită de furnizorul de servicii Internet (ISP)
și folosită de utilizator, data și ora înregistrării. Stocarea acestor date are loc pe temeiul interesului legitim, întrucât
aceasta este singura modalitate pentru prevenirea folosirii abuzive a serviciilor noastre și, dacă este necesar, de a
sprijini investigarea infracțiunilor comise. Aceste date nu sunt transmise terților, cu excepția cazurilor în care există o
obligație legală de transmitere a datelor sau dacă transferul se solicită de către organele de urmărire penală.
Înregistrarea persoanei vizate, cu indicația voluntară a datelor cu caracter personal, ne permite să oferim conținutul
sau serviciile furnizate, care pot fi furnizate numai utilizatorilor înregistrați. Persoanele înregistrate au posibilitatea să
schimbe datele personale specificate în timpul înregistrării în orice moment sau să le elimine complet din baza noastră
de date. Noi trebuie să furnizăm, în orice moment, la cererea persoanei vizate, informații privind datele voastre
personale stocate. În plus, trebuie să corectăm sau să ștergem datele cu caracter personal la cererea indicația persoanei
vizate, în măsura în care nu există obligații legale de stocare.
8. Abonamentul la newsletter-urile noastre
Pe site-ul nostru, utilizatorii se pot abona la newsletter-ul companiei noastre. Formularul de abonare prevede ce date
personale sunt transmise, precum și solicitarea de a primi newsletter. Noi informăm clienții și partenerii de afaceri în
mod periodic prin intermediul newsletter, despre ofertele noastre. Newsletter-ul poate fi primit de către persoana vizată
numai dacă:
(1) are o adresă de e-mail validă și
(2) se subscrie la acest serviciu.
La subscriere, un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa de e-mail specificată de persoana vizată, cu procedura
dublu opt-in.
În timpul subscrierii pentru primirea newsletter-ului, stocăm adresa IP a sistemului informatic atribuit de furnizorul
de servicii Internet (ISP) și utilizat de persoana vizată în momentul înregistrării, precum și data și ora înregistrării.
Colectarea acestor date este necesară pentru a preveni (posibila) utilizarea abuzivă a adresei de e-mail a persoanei
vizate la o dată ulterioară.
Datele personale colectate în urma înregistrării pentru newsletter vor fi folosite doar pentru trimiterea newsletter-ului
nostru. În plus, abonații la newsletter pot fi informați prin e-mail, atâta timp cât acest lucru este necesar pentru
funcționarea serviciului de newsletter sau în cazul unor modificări tehnice.
Nu va exista niciun transfer de date cu caracter personal colectate de către serviciul de newsletter unor terțe părți.
Abonamentul la newsletter-ul nostru poate denunțat de către persoana vizată în orice moment. Consimțământul privind
prelucrarea datelor cu caracter personal, pe care persoana vizată l-a exprimat la subscriere, poate fi revocat în orice
moment. Pentru revocării consimțământului, în fiecare newsletter se găsește o căsuță / link. De asemenea, este posibil
DENTAL EXPERTS SRL
Politică de confidențialitate website, 1.0 24.05.2018
5
să vă dezabonați de la newsletter în orice moment direct pe site-ul nostru sau să ne comunicați acest lucru prin alte
căi.
9. Monitorizarea newsletter-ului
Newsletter-ul nostru conține așa-numiți pixeli de urmărire. Un pixel de urmărire este un grafic miniatural încorporat
în astfel de e-mail-uri, care sunt trimise în format HTML pentru a permite înregistrarea și analiza fișierelor de jurnal.
Aceasta permite o analiză statistică a succesului sau eșecului campaniilor de marketing online. Pe baza pixelului de
urmărire încorporat, putem vedea dacă și când un e-mail a fost deschis de către un destinatar și care link-uri din email
au fost accesate de către persoanele vizate.
Astfel de date personale colectate în pixeli de urmărire conținute în newsletter sunt stocate și analizate pentru a
optimiza livrarea newsletter-ului, precum și pentru a adapta conținutul newsletter-ilor viitoare pentru interese
persoanei vizate. Aceste date personale nu vor fi transmise terților. Persoanele vizate sunt în orice moment îndreptățite
la revocarea consimțământului exprimat prin procedura dublu-opt-in. După o revocarea consimțământului, aceste date
personale vor fi șterse.
10. Posibilitatea de comunicare prin intermediul site-ului
Site-ul nostru web permite un contact electronic rapid și comunicarea directă cu noi, printr-o adresă de poștă
electronică (adresa de e-mail). Dacă o persoană vizată ne contactează prin e-mail sau printr-un formular de contact,
datele personale transmise sunt stocate în mod automat. Astfel de date cu caracter personal transmise în mod voluntar
de către persoane vizate sunt stocate în scopul prelucrării sau contactării acelei persoane. Nu există transfer de date cu
caracter personal către terțe părți.
11. Ștergerea automată a datelor cu caracter personal
Noi prelucrăm și stocăm datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada necesară aferentă
atingerii scopului pentru care au fost colectate, cu excepția situațiilor când perioada de stocare este impusă prin norme
juridice naționale sau europene.
În cazul în care scopul pentru care au fost colectate datele a fost atins, sau dacă a expirat perioada de stocare impusă
prin norme juridice naționale sau europene, datele cu caracter personal sunt în mod automat șterse, în conformitate cu
cerințele legale.
12. Drepturile persoanelor vizate
DREPTUL DE A FI INFORMAT
O dată ce ai consimțit și ai devenit o persoană vizată, ai dreptul de a fi informat despre tot ce se întâmplă cu datele
tale personale, la ce sunt folosite, să le accesezi, să le modifici și chiar să revoci consimțământul pentru o anumită
organizație. În același timp, ai dreptul să îți accesezi datele personale ori de câte ori vrei.
DREPTUL DE ACCES
În baza acestui drept poți solicita informații referitoare la toate aspectele care privesc datele tale personale, colectate
de către operator: dacă datele tale sunt prelucrate sau nu, de unde provin, cine le procesează, cu ce scop, pe ce perioadă
de timp, unde sunt stocate. Tot în baza acestui drept poți solicita o ”copie” a informațiilor cu caracter prelucrate.
DREPTUL LA RECTIFICARE
Poți solicita rectificarea, modificare datelor tale cu caracter personal prelucrate de operator, după ce operatorul, prin
proceduri interne a verificat identitatea ta.
DREPTUL DE A FI UITAT (DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR)
Un alt drept important este cel la ștergerea datelor (sau de a fi uitat). Principiul general este că o persoană are dreptul
de a cere ștergerea datelor personale. Acest drept nu este unul absolut, aceasta însemnând că există circumstanțe în
care datele nu vor fi șterse la cererea persoanei vizate. De exemplu, dacă datele personale sunt folosite pentru
conformarea cu o obligație legală sau pentru siguranța sănătății publice, pentru cercetare științifică atunci dreptul la
ștergerea datelor poate fi refuzat persoanei vizate.
DENTAL EXPERTS SRL
Politică de confidențialitate website, 1.0 24.05.2018
6
DREPTUL DE A RESTRICȚIONA PRELUCRAREA DATELOR
Conform GDPR o persoană are dreptul de a restricționa prelucrarea datelor personale în diverse circumstanțe. De
exemplu, o persoană vizată poate restricționa prelucrarea datelor personale când crede că acestea nu sunt exacte. În
acest caz, persoana va putea restricționa prelucrarea datelor până când acuratețea acestora este verificată. Un alt caz
când se poate restricționa prelucrarea datelor este momentul în care persoana vizată obiectează prelucrării
PORTABILITATEA DATELOR
Ai de asemenea dreptul la portarea datelor. În lipsa altor condiții contractuale (de care ar trebui să fii informat înainte
de a consimți prelucrării datelor) îți poți muta datele de la un furnizor la altul într-un mod ușor și rapid.
DREPTUL LA OPOZIȚIE
Acest drept include: dreptul de a se opune prelucrării și dreptul de a se opune aplicării procesului decizional automat
și creării de profiluri.
DREPTURI LEGATE DE PROCESUL DECIZIONAL AUTOMATIZAT ȘI CREAREA DE PROFILURI
Acest drept dorește să apere persoanele de anumite decizii cu potențial negativ care are putea fi luate fără intervenție
umană. GDPR-ul definește crearea de profiluri ca fiind orice formă automatizată de prelucrare în scopul evaluării
anumitor aspecte personale ale individului, cum ar fi performanța la muncă, sănătatea, preferințe personale, situația
economică, locația și altele. Dacă o organizație folosește crearea de profiluri, trebuie să ia anumite măsuri de siguranță.
De exemplu, să fie utilizate proceduri matematice sau statistice corecte, datele cu caracter personal să fie securizate,
să existe măsuri care permit anomaliilor să fie corectate cu un risc minim de erori. De reținut, procesul decizional
automatizat nu trebuie să fie aplicat niciodată unui copil.
DREPTUL DE A-ȘI RETRAGE CONSIMȚĂM NTUL
Printr-o manifestare de voință simetrică celei prin care ți-ai dat consimțământul, în orice moment îl vei putea retrage,
iar noi vom ține cont de această retragere.
La exercitarea oricăreia dintre aceste drepturi, în cazul în care nu există împedimente legale, noi ne vom conforma
prevederilor Regulamentului GDPR, operând cele solicitate de persoana vizată, și informând persoana vizate despre
demersurile efectuate.
13. Temeiul juridic al prelucrării
• Articolul 6 (1) lit. a din Regulamentul GDPR servește drept temei juridic pentru operațiunile de prelucrare
pentru care ne dați consimțământul, pentru un anumit scop de prelucrare.
• Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care este parte
persoana vizată, cum este cazul, de exemplu, atunci când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru
furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea de servicii, prelucrarea se desfășoară în baza articolului 6 alineatul
(1) lit. b din Regulamentul GDPR. Același lucru este valabil și pentru operațiunile de procesare care sunt
necesare pentru realizarea măsurilor precontractuale, de exemplu în cazul elaborării ofertelor.
• În cazul în care compania noastră este supusă unei obligații legale care ne impune prelucrarea datelor cu
caracter personal, cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se face pe baza art. 6 (1) lit. c
Regulamentul GDPR.
• În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale
persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, în cazul în care un vizitator
a fost rănit în compania noastră și numele, vârsta, datele de asigurare de sănătate sau alte informații vitale ar
trebui să fie transmise unui medic, spital sau unei alte părți terțe. În această ipoteză, prelucrarea se va baza
pe Art. 6 (1) lit. d din Regulamentul GDPR.
• În cele din urmă, operațiunile de prelucrare s-ar putea baza pe articolul 6 alineatul (1) litera f din
Regulamentul GDPR, în cazul în care prelucrarea nu se efectueză în baza niciuneia dintre motivele
menționate mai sus, dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de compania
noastră sau de o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese contravin intereselor sau drepturilor și
DENTAL EXPERTS SRL
Politică de confidențialitate website, 1.0 24.05.2018
7
libertăților fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecția datelor cu caracter personal. Astfel de
operațiuni de prelucrare sunt în mod special permise deoarece au fost menționate în mod specific de
legiuitorul european. El a considerat că un interes legitim ar putea fi asumat dacă persoana vizată este clientul
operatorului (considerentul 47 din propoziția 2 GDPR).
14. Interesele legitime urmărite de către operator sau de către un terț
În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera f din Regulamentul
GDPR, interesul nostru legitim este să ne desfășurăm afacerea în interesul tuturor angajaților și acționarilor noștrii.
15. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal.
Criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal sunt definite de scopul colectării
și de temeiul juridic. După expirarea perioadei respective, datele corespunzătoare sunt șterse, dacă nu mai sunt
necesare pentru executarea sau încheierea unui contract, sau dacă persoana vizată nu și-a manifestat consimțământul
pentru stocarea acestor date pe o anumită perioadă de timp.
16. Existența unui proces automat de luare a deciziilor.
Ca companie responsabilă, nu adoptăm decizii automate sau profilate.
17. Protecția datelor în materia aplicațiilor pentru angajare
În anumite cazuri colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal ale aplicanților pentru locurile de muncă din
compania noastră. În special, în cazul în care un aplicant ne trimite CV-ul sau alte documente care au legătură cu
angajarea, prin e-mail. Dacă angajăm persoana respectivă, încheind un contract de muncă, datele transmise vor fi
stocate în scopul executării obligațiilor izvorâte din raportul de muncă, în conformitate cu cerințele legale. Dacă nu se
încheie un contract de muncă cu aplicantul, datele cu caracter personal și documentele care le conțin vor fi șterse
automat la două luni de la momentul refuzului de angajare, cu condiția ca nici un alt interes legitim să nu se opună
ștergerii.
18. Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea Facebook
Pe acest website, avem componente integrate ale rețelei sociale Facebook.
Operatorul Facebook este Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Statele Unite ale Americii. În afara
Statelor Unite sau a Canadei, operatorul este Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour,
Dublin 2, Irlanda.
O prezentare generală a tuturor pluginurilor Facebook poate fi accesată la https://developers.facebook.com
/docs/plugins/. Prin pluginurile respective, Facebook este informat despre ce sub-site specific al site-ului nostru a
fost vizitat de către persoana vizată.
Ghidul privind protecția datelor publicat de Facebook, care este disponibil la adresa: https://facebook.com/about
/privacy/, oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale de către Facebook. Mai mult,
aici sunt explicate opțiunile de setare Facebook oferite pentru protejarea confidențialității datelor persoanei vizate.
Deasemenea, sunt disponibile diferite opțiuni de configurare în vederea opririi transferului de date pe Facebook.
19. Protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea Google AdSense
Pe acest site am integrat Google AdSense. Google AdSense este un serviciu online care permite plasarea publicității
pe site-uri terțe. Google AdSense se bazează pe un algoritm care selectează anunțurile afișate pe site-uri terță parte
pentru a se potrivi cu conținutul respectivului site terț. Google AdSense permite o direcționare bazată pe interese a
utilizatorului de Internet, care este implementată prin generarea de profile individuale de utilizatori.
Operatorul Google AdSense este Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele
Unite ale Americii.
Persoana vizată poate, așa cum sa menționat mai sus, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului
nostru în orice moment prin intermediul unei ajustări corespunzătoare a browserului web utilizat și, prin urmare, să
refuze permanent setarea cookie-urilor.
Prin Google AdSense, datele și informațiile personale – care includ și adresa IP și sunt necesare pentru colectarea și
contabilizarea anunțurilor afișate – sunt transmise către Alphabet Inc. din Statele Unite ale Americii. Aceste date
DENTAL EXPERTS SRL
Politică de confidențialitate website, 1.0 24.05.2018
8
personale vor fi stocate și procesate în Statele Unite ale Americii. Alphabet Inc. poate divulga datele personale
colectate prin această procedură tehnică unor terțe părți.
Google AdSense este explicat în continuare la următorul link https://www.google.com/intl/ro/adsense/start/.
20. Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea Google Remarketing
Pe acest site, am integrat serviciile de remarketing Google. Remarketingul Google este o componentă a programului
Google AdWords, care permite afișarea unor materiale publicitare utilizatorilor de internet care au vizitat site-ul
nostru.
Operatorul serviciilor de remarketing Google este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-
1351, Statele Unite ale Americii.
Persoana vizată poate, așa cum sa menționat mai sus, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului
nostru în orice moment prin intermediul unei ajustări corespunzătoare a browserului web utilizat și, prin urmare, să
refuze permanent setarea cookie-urilor. O astfel de ajustare a browserului de internet utilizat ar împiedica Google să
stabilească un cookie pe sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate. În plus, modulele cookie deja utilizate
de Google pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser web sau al altor programe software.
În plus, persoana vizată are posibilitatea de a contesta publicitatea bazată pe categorii de interese de către Google. În
acest scop, persoana vizată trebuie să apeleze linkul la adresa www.google.de/settings/ads și să facă setările dorite în
fiecare browser de internet utilizat de persoana vizată.
Informații suplimentare și dispozițiile reale privind protecția datelor Google pot fi preluate în
https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/
21. Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea Google+
Pe acest site, am integrat Google+ ca o componentă. Google+ este o rețea socială. Google+ permite utilizatorilor din
rețeaua socială să creeze de profiluri private, să încarce fotografii și să facă legătura prin intermediul solicitărilor de
prietenie.
Operatorul Google+ este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STATELE
UNITE.
În cazul în care persoana vizată este conectată în același timp la Google+, Google colectează, cu ocazia fiecărei vizite
pe site-ul nostru și pentru întreaga durată a vizitei, care subpagini specifice au fost vizitate de către persoana vizată.
Aceste informații sunt colectate prin intermediul butonului Google+, iar Google se potrivește cu contul respectiv
Google+ asociat cu persoana vizată. Dacă persoana vizată face clic pe butonul Google+ integrat pe site-ul nostru și dă
astfel o recomandare Google+ 1, atunci Google alocă aceste informații contului de utilizator Google+ personal al
persoanei vizate și stochează datele personale.
Dacă persoana vizată nu dorește să transmită date cu caracter personal către Google, el sau ea poate împiedica această
transmisie prin deconectarea din contul său Google+ înainte de a apela pe site-ul nostru. Informații suplimentare și
dispozițiile privind protecția datelor Google pot fi preluate în https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/. Mai
multe referințe de la Google despre butonul Google+ 1 pot fi obținute la adresa
https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.
22. Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea serviciului Google-AdWords
Pe acest site, am integrat Google AdWords. Google AdWords este un serviciu de publicitate pe Internet care permite
agentului de publicitate să plaseze anunțuri în rezultatele motorului de căutare Google și în rețeaua de publicitate
Google. Google AdWords permite unui agent de publicitate să pre-definească anumite cuvinte cheie cu ajutorul cărora
un anunț afișat în rezultatele căutării Google este afișat atunci când utilizatorul utilizează motorul de căutare pentru
căuta în funcție de cuvinte cheie.
Opratorul Google AdWords este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STATELE
UNITE.
Scopul programului Google AdWords este promovarea site-ului nostru prin includerea de publicitate relevantă pe siteurile
web ale unor terțe părți și în rezultatele motorului de căutare ale motorului de căutare Google și prin inserarea
unei publicități terță parte pe site-ul nostru.
Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice setarea cookie-urilor de către site-ul nostru, așa cum sa menționat
mai sus, prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și, astfel, să refuze permanent
setarea cookie-urilor. O astfel de configurare a browserului de internet utilizat ar împiedica Google să introducă un
DENTAL EXPERTS SRL
Politică de confidențialitate website, 1.0 24.05.2018
9
cookie de conversie în sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate. În plus, un cookie setat de Google
AdWords poate fi șters în orice moment prin intermediul browserului de internet sau al altor programe software.
Persoana vizată are posibilitatea de a se opune reclamei bazate pe interese Google. Prin urmare, persoana vizată trebuie
să acceseze de la fiecare dintre browserele utilizate linkul www.google.de/settings/ads și să stabilească setările dorite.
Informații suplimentare și dispozițiile aplicabile privind protecția datelor de pe Google pot fi preluate în
https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/.
23. Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea LinkedIn
Avem și componente integrate ale LinkedIn Corporation pe acest site web. LinkedIn este o rețea socială bazată pe
web care permite utilizatorilor cu contacte de afaceri existente să se conecteze și să facă contacte de afaceri noi. Peste
400 de milioane de persoane înregistrate în peste 200 de țări utilizează LinkedIn. Astfel, LinkedIn este în prezent cea
mai mare platformă pentru contactele de afaceri și unul dintre cele mai vizitate site-uri web din lume
Operatorul LinkedIn este LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale
Americii. Pentru problemele de confidențialitate din afara STATELOR UNITE, LinkedIn Ireland, Probleme de
politică de confidențialitate, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda este responsabilă.
Mai multe informații despre plug-in-ul LinkedIn pot fi accesate la adresa https://developer.linkedin.com/plugins.
LinkedIn primește informații prin intermediul componentei LinkedIn, cu condiția ca persoana vizată să fie conectată
la LinkedIn în momentul utilizării site-ului nostru. Acest lucru are loc indiferent dacă persoana face clic pe butonul
LinkedIn sau nu. Dacă o astfel de transmitere a informațiilor către LinkedIn nu este de dorit pentru persoana vizată,
atunci el sau ea ar putea împiedica acest lucru prin deconectarea de pe contul lor LinkedIn înainte de a intra pe site-ul
nostru.
LinkedIn oferă, sub https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls, posibilitatea de a vă dezabona de la mesajele
e-mail, mesajele SMS și anunțurile direcționate, precum și posibilitatea de a gestiona setările anunțului. LinkedIn
utilizează, de asemenea, afiliați cum ar fi Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua
și Lotame. Setarea acestor cookie-uri poate fi refuzată la adresa https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.
Politica de confidențialitate aplicabilă pentru LinkedIn este disponibilă la adresa
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Politica de cookie-uri LinkedIn este disponibilă la adresa
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.
24. Dispoziții privind protecția datelor privind aplicarea și utilizarea YouTube
Pe acest site, avem componente integrate ale YouTube. YouTube este un portal video pe Internet care permite editorilor
de videoclipuri să creeze gratuit videoclipuri, oferind pentru utilizatori, vizionarea gratuită, recenzia și comentarea
acestora.
Operatorul YouTube este YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Statele Unite ale Americii.
YouTube, LLC este o filială a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STATELE
UNITE.
Mai multe informații despre YouTube pot fi obținute la adresa https://www.youtube.com/yt/about/en/. Dispozițiile
YouTube privind protecția datelor, disponibile la https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/, oferă informații
despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale de către YouTube și Google.